Miễn phí giao hàng với đơn từ 1.190.000 VND

Privacy Policy

Chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng
Công ty Jaspal Public Company Limited
Công bố ngày 31 tháng 5 năm 2023

 

1. Giới thiệu

Công ty Jaspal Public Company Limited (“Công ty”) đã nhận ra tầm quan trọng của Dữ liệu Cá nhân và các thông tin khác (gọi chung là “Dữ liệu”), về khách hàng của Công ty (“Quý khách”), do đó Quý khách có thể tin tưởng rằng Công ty minh bạch và chịu trách nhiệm thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân B.E. 2562 (2019) (“Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân”) bao gồm các luật khác có liên quan. Do đó, Chính sách Bảo mật Dữ liệu Khách hàng này (“Chính sách”) được thiết lập để thông báo cho Quý khách biết và hiểu các quy tắc bao gồm các mục tiêu của Công ty liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách (gọi chung là “Xử lý”), được thực hiện bởi Công ty bao gồm những người có liên quan thay mặt cho Công ty đối với các vấn đề sau:

 

2. Phạm vi Chính sách

Chính sách này áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Công ty, bao gồm hiện tại và có thể có trong tương lai được Công ty hoặc các bên liên quan xử lý mà Công ty đã có được và thu thập từ chuyến ghé thăm của Quý khách, mua hàng hóa và dịch vụ, đơn đăng ký thành viên, đưa ra đề xuất, phản hồi, khiếu nại, hoàn thành khảo sát hoặc bảng câu hỏi, hoặc thực hiện hoạt động cần thiết theo yêu cầu thông qua trang web của Công ty, ứng dụng điện thoại di động, kênh truyền thông xã hội, cửa hàng của Công ty và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH). Chính sách này không bao gồm việc Quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng di động, kênh truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể được liên kết với trang web, ứng dụng điện thoại di động, kênh truyền thông xã hội của Công ty và các cửa hàng không do Công ty quản lý và giám sát. Vì những lý do này, Quý khách nên đọc Chính sách Bảo mật Dữ liệu Khách hàng này để hiểu và chấp nhận các phương pháp, thủ tục và mục đích của Công ty liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình.

 

3. Định nghĩa

“Công ty” Công ty Jaspal Public Company Limited

“Chi nhánh” Công ty Jaspal & Sons Company Limited.

“Khách hàng” (1) Khách hàng bình thường mua sản phẩm và dịch vụ của Công ty, cả khách hàng hiện tại và khách hàng cũ, bao gồm cả khách hàng tiềm năng trong tương lai, và (2) Khách hàng bình thường là nhân viên, nhân viên, cán bộ của Công ty và các chi nhánh.

“Dữ liệu Cá nhân” Bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một Người, cho phép nhận dạng người đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng không bao gồm dữ liệu của Người đã qua đời.

“Dữ liệu nhạy cảm” Dữ liệu cá nhân được phân loại là dữ liệu nhạy cảm như được mô tả trong Điều 26 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm dữ liệu về chủng tộc, dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng sùng bái, tôn giáo hoặc triết học, hành vi tình dục, hồ sơ tội phạm, dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, dữ liệu công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh học hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác ảnh hưởng đến Đối tượng dữ liệu theo cách tương tự như đã được Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân công bố.

“Xử lý Dữ liệu Cá nhân” Bất kỳ quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân nào như thu thập, ghi lại, sao chép, sắp xếp, lưu trữ, cập nhật, thay đổi, phát hành, khôi phục, tiết lộ, chuyển tiếp, phổ biến, chuyển giao, kết hợp, xóa, hủy, v.v.

“Chủ thể Dữ liệu” Một cá nhân sở hữu dữ liệu cá nhân mà Công ty thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ ở đây có nghĩa là “Quý khách” với tư cách là khách hàng trong chính sách này.

“Cá nhân” Cá nhân không bao gồm các pháp nhân như công ty, hiệp hội, quỹ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác.

“Cửa hàng của Công ty” Bất kỳ cửa hàng nào dưới sự quản lý hoặc giám sát của Jaspal Public Company Limited như được nêu rõ trong PHỤ LỤC 1.

“Trang web của Công ty” Bất kỳ trang web nào dưới sự quản lý hoặc giám sát của Công ty Jaspal Public Company Limited như được nêu rõ trong PHỤ LỤC 2.

“Kênh truyền thông xã hội” LINE và Facebook.

 

4. Công ty thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách

Trong quá trình Quý khách truy cập hoặc sử dụng Trang web của Công ty, ứng dụng điện thoại di động, kênh truyền thông xã hội, e-mail, kênh điện thoại, cửa hàng của Công ty và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH), Công ty có thể cần thu thập hoặc lấy bất kỳ dữ liệu cá nhân nào định danh Quý khách như sau:

4.1 Dữ liệu Cá nhân Chung bao gồm:

(1) Dữ liệu cá nhân

(1.1) Dữ liệu cá nhân chung của khách hàng như chức danh, tên-họ, giới tính, ngày sinh, tuổi, quốc tịch, thông tin về các tài liệu do cơ quan chính phủ cấp (ví dụ: số chứng minh thư, số hộ chiếu, mã số thuế, v.v.)

(1.2) Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng là Người lao động, Nhân viên của Công ty và các Chi nhánh của Công ty như chức danh, tên-họ, giới tính, ngày sinh, tuổi, quốc tịch, dữ liệu nhân viên (ví dụ: cấp độ nhân viên, chức danh công việc, mã nhân viên, nơi làm việc, cơ quan), thông tin về các tài liệu do các cơ quan chính phủ cấp (ví dụ: số chứng minh thư, số hộ chiếu, mã số thuế, v.v.)

(2) Thông tin liên hệ như số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thanh toán, địa chỉ e-mail, tài khoản mạng xã hội (ví dụ: thông tin tài khoản LINE, tài khoản Facebook, v.v.)

(3) Thông tin thành viên như thông tin tài khoản thành viên, số thẻ thành viên, điểm thưởng, loại thành viên, ngày đăng ký thành viên, thời hạn thành viên, lịch sử đổi điểm thưởng, thắc mắc, nhận xét, phản hồi, khiếu nại, đề xuất và các thông tin khác liên quan đến tư cách thành viên.

(4) Thông tin Giao dịch Mua Bán Hàng hóa và Dịch vụ như chi tiết đơn đặt hàng (ví dụ: sản phẩm đã mua, loại, kích cỡ, số lượng, giá, v.v.), chi tiết về việc sử dụng dịch vụ, thông tin về việc nhận thanh toán / hoàn tiền cho Quý khách, ngày thanh toán, thời gian thanh toán, số tiền thanh toán, mua hàng hoặc số đơn đặt hàng, ngày / giờ nhận hoặc giao hàng, thông báo phản hồi về việc chấp nhận hàng hóa, thông tin bảo hành hàng hóa, khiếu nại và yêu cầu và các thông tin khác liên quan đến mua hàng hóa và dịch vụ.

(5) Thông tin tài chính như thông tin thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng (ví dụ: số thẻ, tên chủ thẻ, loại thẻ, các số ở mặt sau thẻ (CVV), ngày hết hạn, v.v.)

(6) Thông tin Kỹ thuật như dữ liệu lưu lượng truy cập máy tính (Nhật ký) và thông tin mà Công ty thu thập thông qua cookie (Cookie) hoặc các công nghệ tương tự (ví dụ: thông tin về việc sử dụng trang web, ứng dụng và hệ thống của Công ty, danh tính thiết bị, địa chỉ IP máy tính, vị trí thông tin, loại trình duyệt và hành vi sử dụng, v.v.)

(7) Thông tin hành vi như thông tin hành vi liên quan đến việc mua hàng hóa và dịch vụ và thông tin phản hồi liên quan đến các dịch vụ của Công ty.

(8) Thông tin khác như ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH), video và ghi âm từ truyền hình mạch kín (CCTV), nhiệt độ cơ thể.

4.2 Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm bao gồm

 Dữ liệu liên quan đến chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt, dữ liệu sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến tình trạng thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, tiền sử bệnh, khuyết tật và lý lịch tư pháp, v.v. Công ty không có chính sách lưu trữ Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm trừ khi có sự đồng ý của Quý khách.

4.3 Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba

Nếu Quý khách phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân như tên-họ, địa chỉ, số liên lạc của bất kỳ bên thứ ba nào cho Công ty, ví dụ: vợ / chồng, con cái, người thân, bạn bè, người giới thiệu và những người khác không phải là khách hàng của Công ty làm thông tin liên hệ khẩn cấp hoặc để trở thành người thụ hưởng hoặc để mời mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc mời đăng ký làm thành viên, Quý khách có trách nhiệm thông báo chi tiết chính sách này cho (những) người đó cũng như để có được sự đồng ý của họ nếu được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cho Công ty. Hơn nữa, Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách có quyền cung cấp dữ liệu của những cá nhân đó cho Công ty theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Do đó, Công ty sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết theo các mục đích quy định tại Khoản 5 của Chính sách này.

Đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, Công ty sẽ đưa ra yêu cầu bằng văn bản để có sự đồng ý hoặc yêu cầu thông qua phương tiện điện tử trước hoặc trong khi thu thập Dữ liệu Cá nhân mà Quý khách có quyền không đồng ý và cung cấp như vậy dữ liệu. Trong trường hợp Quý khách quyết định không đồng ý hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý nào, điều đó có thể dẫn đến việc Công ty không thể cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ cho Quý khách.

Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu của bất kỳ người vị thành niên, khiếm khuyết hoặc khiếm khuyết một phần, Công ty sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân đã nói ở trên nếu Công ty có được sự đồng ý bằng văn bản từ người giám hộ hợp pháp có liên quan. Nếu Công ty biết rõ điều này, Công ty sẽ không thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ Người nào có độ tuổi dưới hai mươi (20) hoặc người bị khiếm khuyết hoặc khiếm khuyết một phần trừ khi có được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp có liên quan đó trong trường hợp phải có sự đồng ý. Nếu Công ty biết rằng họ đã vô tình thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ người nào dưới hai mươi (20) tuổi hoặc người bị khiếm khuyết hoặc khiếm khuyết một phần, mà không được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp, Công ty sẽ nhanh chóng xóa Dữ liệu Cá nhân đó hoặc chỉ xử lý phần Dữ liệu Cá nhân mà Công ty có quyền xử lý dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác ngoài yêu cầu đồng ý.

Bất chấp những điều đã nói ở trên, Dữ liệu Cá nhân mà Quý khách cung cấp cho Công ty phải chính xác, đầy đủ và đúng sự thật và sẽ không gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào và Quý khách phải cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình và cũng thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào qua kênh liên hệ được chỉ định trong Điều khoản 14. Nếu Quý khách quyết định không cung cấp cho Công ty Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nếu chọn rút lại sự đồng ý sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình, điều đó có thể dẫn đến việc Công ty không thể cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ cho Quý khách.

 

5. Mục đích của việc Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân5.

Công ty thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Liên lạc và cung cấp thông tin cần thiết của Công ty liên quan đến hàng hóa, danh sách hàng hóa cập nhật, danh sách các chương trình khuyến mại hoặc chiến dịch được sắp xếp hoặc sẽ được sắp xếp bởi Công ty, và mọi đặc quyền vì lợi ích của Quý khách. Việc cung cấp thông tin sẽ được thực hiện qua E-mail, SMS hoặc bất kỳ phương thức thích hợp nào khác được Quý khách đồng ý.
 2. Cung cấp đặc quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các đặc quyền vào ngày sinh nhật và / hoặc trong tháng sinh, và các đặc quyền điểm thưởng có thể được đổi thành chiết khấu hoặc phí bảo hiểm.
 3. Lời mời đến bất kỳ sự kiện và / hoặc giới thiệu sản phẩm bất kỳ nào của Công ty.
 4. Cung cấp các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, danh mục và thiệp chúc mừng sinh nhật.
 5. Giao nhận hàng hóa và nghiệm thu hàng hóa trả lại của Quý khách đã mua từ Công ty.
 6. Quản lý và sắp xếp hoàn thành các khoản thanh toán liên quan đến các giao dịch thương mại mua hàng hóa giữa Quý khách và Công ty.
 7. Quá trình và phân tích nhằm mục đích cải tiến hàng hóa và dịch vụ được coi là thích hợp và phù hợp với nhu cầu của Cá nhân, càng nhiều càng tốt.
 8. Nghiên cứu thị trường, khảo sát, phân tích thị trường nội bộ, tạo dữ liệu khách hàng, phân tích mô hình và lựa chọn mua hàng của khách hàng, lập kế hoạch và phân tích thống kê và xu hướng liên quan đến hàng hóa và / hoặc dịch vụ của Công ty.
 9. Bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu để tiến hành, duy trì và quản lý hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ giữa Quý khách và Công ty.

Công ty sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý cho mục đích đã được nêu, bao gồm trong một số trường hợp Công ty có thể coi là có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý khách vì những lý do có liên quan khác và không trái với hoặc ngoài mục đích ban đầu đã cung cấp. Mặc dù vậy, trong trường hợp Công ty cần xử lý dữ liệu cho mục đích khác với mục đích ban đầu, Công ty sẽ yêu cầu lại sự đồng ý của Quý khách cho việc sử dụng dữ liệu đó cho mục đích mới đó.

 

6. Tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khi cần thiết để thực hiện các mục đích được quy định trong Chính sách này. Công ty có thể gửi Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho các bên sau:

 1. Bất kỳ đại lý, chi nhánh hoặc công ty liên quan nào ở trong hoặc ngoài Thái Lan.
 2. Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào là bên thứ ba sẽ cung cấp dịch vụ cho Công ty và Quý khách (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, lưu trữ và kho bãi, hậu cần, sản xuất và giao tài liệu (ví dụ: danh mục) hoặc thiệp sinh nhật, v.v.), nhà tư vấn hoặc chuyên gia và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin hoặc tiếp thị và khuyến mại, v.v.).

Dù vậy, các bên thứ ba mà Công ty sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân này sẽ được bảo vệ và an toàn, chẳng hạn như tham gia vào việc thực hiện các thỏa thuận với các điều kiện mà bên thứ ba được quyền sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong phạm vi được quy định trong các thỏa thuận và việc thực hiện Thỏa thuận không tiết lộ vì mục đích bảo mật Dữ liệu Cá nhân thu được cho hoạt động kinh doanh, v.v.

 1. Các quan chức chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ tuân theo luật, quy tắc và quy định do pháp luật có liên quan quy định.

 

7. Gửi hoặc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Công ty có thể tiết lộ hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý khách ra nước ngoài, bên thứ ba hoặc máy chủ đặt ở nước ngoài, nơi các quốc gia đến đó có thể có hoặc không có cùng mức tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu. Về vấn đề này, Công ty sẽ tuân theo các thủ tục và biện pháp khác nhau để giám sát việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được an toàn và đảm bảo rằng những người nhận Dữ liệu Cá nhân đó có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu phù hợp hoặc tuân thủ các điều kiện hoặc ngoại lệ theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ yêu cầu sự đồng ý của Quý khách nếu luật pháp yêu cầu trong trường hợp chuyển Dữ liệu Cá nhân ra nước ngoài.

8. Kết nối với các trang web hoặc dịch vụ bên ngoài

Công ty có thể có kết nối với các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, nơi các trang web hoặc dịch vụ đó có thể có chính sách bảo mật của riêng họ khác với chính sách này. Vì Công ty không liên kết và không kiểm soát các biện pháp chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ đó và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách, thiệt hại hoặc hành động do trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba gây ra, do đó, Công ty khuyến nghị ban đầu Quý khách nên nghiên cứu chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ đó trước khi truy cập.

9. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty cung cấp các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc mất, truy cập, sử dụng, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân một cách trái phép hoặc bất hợp pháp và các biện pháp đó sẽ được Công ty xem xét khi cần thiết hoặc khi công nghệ đã thay đổi để duy trì hiệu quả an ninh và an toàn thích hợp.

10. Khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được quy định trong Chính sách này ngoại trừ trường hợp luật pháp yêu cầu thời gian lưu trữ lâu hơn. Sau khi hết thời hạn lưu trữ hoặc nếu Dữ liệu Cá nhân của Quý khách không còn được yêu cầu, Công ty sẽ xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân đó. Mặc dù vậy, trong trường hợp có tranh chấp về việc thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, Công ty có quyền lưu trữ dữ liệu đó cho đến khi tranh chấp được giải quyết theo lệnh hoặc phán quyết của tòa án.

11. Quyền của Chủ thể Dữ liệu

Trong trường hợp Công ty thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách theo các mục đích quy định trong Chính sách này, Quý khách có các quyền sau theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

11.1 Quyền Yêu cầu Truy cập Dữ liệu Cá nhân

Công ty có trách nhiệm cung cấp cho Quý khách có quyền truy cập và lấy bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình. Quý khách yêu cầu Công ty tiết lộ việc thu thập Dữ liệu Cá nhân trong trường hợp Quý khách chưa đồng ý.

11.2 Quyền Yêu cầu Dữ liệu Cá nhân Chính xác, Hoàn chỉnh và Cập nhật

Quý khách có quyền yêu cầu Công ty cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình chính xác, đầy đủ và cập nhật.

11.3 Quyền yêu cầu xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân

Quý khách có quyền yêu cầu Công ty xóa, hủy hoặc làm cho Dữ liệu Cá nhân của mình không thể nhận dạng được, tuy nhiên, việc thực hiện các quyền đó phải tuân theo các điều kiện do pháp luật quy định.

11.4 Quyền yêu cầu tạm ngừng việc sử dụng dữ liệu cá nhân

Quý khách có quyền yêu cầu tạm dừng việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

 1. Trong khoảng thời gian Công ty xem xét yêu cầu của Quý khách để chỉnh sửa, hoàn thiện và cập nhật Dữ liệu Cá nhân.
 2. Dữ liệu Cá nhân của Quý khách bị thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp.
 3. Tại thời điểm Dữ liệu Cá nhân của Quý khách không còn cần thiết để thu thập theo mục đích mà Công ty đã nêu, Quý khách cần Công ty tiếp tục thu thập dữ liệu đó để thực hiện các quyền hợp pháp.
 4. Trong thời gian Công ty đang chứng minh các căn cứ hợp pháp để thu thập Dữ liệu Cá nhân của Quý khách hoặc điều tra sự cần thiết của việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân vì lợi ích công cộng do Quý khách phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân.

11.5 Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân

Quý khách có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình trừ khi Công ty có căn cứ chính đáng để từ chối yêu cầu của pháp luật (Ví dụ: Công ty có thể chứng minh rằng việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách là căn cứ hợp pháp hơn hoặc để thiết lập một khiếu nại pháp lý, thực hiện hoặc thực hiện một yêu cầu hợp pháp hoặc vì lợi ích công cộng của Công ty).

11.6 Quyền rút lại sự đồng ý

Trong trường hợp Quý khách đã đồng ý cho Công ty thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình (cho dù trước hay sau khi Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân có hiệu lực), Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, vì Khoảng thời gian Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được Công ty lưu trữ trừ khi có quy định của pháp luật yêu cầu Công ty tiếp tục lưu trữ hoặc có hợp đồng giữa Quý khách và Công ty vẫn có lợi cho mình.

11.7 Quyền Lấy, Truyền hoặc Chuyển Dữ liệu Cá nhân

Quý khách có quyền lấy Dữ liệu Cá nhân của mình từ Công ty ở dạng có thể đọc được hoặc thường có thể sử dụng được với một thiết bị hoặc thiết bị hoạt động tự động và có thể sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân bằng phương pháp tự động, bao gồm cả việc yêu cầu Công ty truyền hoặc chuyển dữ liệu cho người kiểm soát dữ liệu cá nhân khác; Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này phải tuân theo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

11.8 Quyền nộp đơn khiếu nại

Trong trường hợp có lý do để tin rằng Công ty đã vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Quý khách có quyền gửi đơn khiếu nại đến một ban chuyên gia do Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân chỉ định theo các quy tắc và thủ tục được quy định bởi Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Quý khách phải viết một văn bản tuyên bố nếu muốn thực hiện các quyền nên trên. Công ty sẽ cố gắng hết sức để tiến hành đúng hạn và không muộn hơn thời hạn theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật liên quan đến quyền của Quý khách với tư cách là Chủ thể dữ liệu.

Việc thực hiện quyền yêu cầu xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ liệu cá nhân của Quý khách, hạn chế sử dụng tạm thời hoặc rút lại thỏa thuận có thể dẫn đến việc Công ty không thể cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ cho Quý khách.

12. Thông tin về Cookies

Trang web của Công ty sử dụng cookies và các công cụ khác để giúp phân biệt Quý khách với những người dùng khác của trang web, điều này sẽ cho phép Công ty cải thiện trang web và cung cấp cho Quý khách trải nghiệm chất lượng khi sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, Quý khách đồng ý với việc cài đặt cookie trên máy tính của mình.

 

13.Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty đã chỉ định một Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân để theo dõi, giám sát và tư vấn về việc thu thập, sử dụng hoặc công khai Dữ liệu Cá nhân, bao gồm cả việc phối hợp và hợp tác với Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân để đảm bảo việc tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Pháp luật.

 

14. Liên hệ với Công ty

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc nếu Quý khách muốn thực hiện các quyền được quy định trong Điều khoản 11, vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ:

(1) Jaspal Public Company Limited
 • 1054 Soi Sukhumvit 66/1 Prakanongtai Sub-District, quận Phra Khanong, Bangkok 10260
 • Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH) ĐT: 02 118 2000 hoặc
 • E-mail: mycard@jaspal.co.th

 

(2) Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO)

 • 1054 Soi Sukhumvit 66/1 Prakanongtai Sub-District, Prakanong District, Bangkok 10260
 • E-mail: dpo@jaspal.co.th

 

15. Sửa đổi Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Công ty có quyền xem xét và sửa đổi Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này khi được cho là cần thiết và thích hợp để tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc các luật thứ cấp, quy định, quy tắc và thông báo của các cơ quan chính phủ đã được sửa đổi. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung sẽ được thông báo và xuất bản trên Trang web của Công ty hoặc bằng bất kỳ phương thức phù hợp nào khác.

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Khách hàng này được soạn thảo theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân B.E. 2562 (2019) và được xuất bản bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa hoặc cách hiểu giữa phiên bản tiếng Thái và tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Thái Lan phải được ưu tiên áp dụng.

                   

PHỤ LỤC 1

Danh sách các cửa hàng thuộc Jaspal Public Company Limited

(Thông tin từ ngày 31/05/2023)

16 cửa hàng dưới Thương hiệu thuộc quyền kiểm soát của Công ty bao gồm như sau:

 • JASPAL                              
 • Misty Mynx                                       
 • CPS CHAPS           
 • CC Double O
 • Jelly Bunny                           
 • Royal Ivy Regatta                           
 • LYN                         
 • Lyn Around
 • LYN BEAUTY                 
 • Fred Perry                                         
 • V EYEWEAR       
 • CPS Coffee
 • QUINN                     
 • Asics                                                 
 • Melissa Jelly Dreams     
 • Shoebar

                                             

PHỤ LỤC 2

Danh sách các cửa hàng thuộc Jaspal Public Company Limited

(Thông tin từ ngày 31/05/2023)

11 trang web thuộc quyền kiểm soát của Công ty bao gồm:

What are you looking for?

Your cart